• EKO-ENERGIA W GMINIE HANNA
  Ciepła woda za darmo
 • 265 instalacji w budynkach prywatnych
  7 instalacji w budynkach użyteczności publicznej
 • 5 pieców na biomasę w budynkach użyteczności publicznej
  Czysta energia

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Zgodnie z oświadczeniami właścicieli / użytkowników budynki, w których planowany jest montaż instalacji solarnych, posiadają warunki techniczne umożliwiające montaż zestawu solarnego, tj:

 • - wyposażone są w instalację ciepłej i zimnej wody,
 • - posiadają dobry stan techniczny dachu,
 • - posiadają wolną powierzchnię wewnątrz budynku umożliwiająca montaż urządzeń.

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie i sfinansowanie:

 • - prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem instalacji solarnej (demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody, wyprowadzenie króćca z instalacji c.o. wraz z armaturą potrzebną do wpięcia drugiej wężownicy zasobnika ciepłej wody montowanego w ramach instalacji solarnej).

Do obowiązków właściciela/użytkownika budynku prywatnego należy wykonanie i sfinansowanie:

 • - prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem instalacji solarnej (doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji elektrycznej do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody),
 • - prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń solarnych itp.),
 • - prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej (np. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie posadzek, fundamentów, cokołów, podestów pod zasobnik ciepłej wody itp.).

W/w obowiązki właściciela/użytkownika nie dotyczą budynków użyteczności publicznej (w tych budynkach Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego zakresu prac włącznie z pracami w/w).
Architektura
Zakres robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia powinna przebiegać tak aby ograniczyć wpływ montażu zestawów solarnych na architekturę obiektów lub budynków.
Konstrukcja
Projekt a potem montaż instalacji solarnych na dachach lub ścianach budynków powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne. Sposób montażu tak należy dobrać aby nie powodował osłabienia konstrukcji budynku.
Projekt a potem montaż zestawów solarnych na dachach budynków powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne dachów. Sposób montażu tak należy dobrać aby nie powodował osłabienia konstrukcji dachu budynku. Dopuszcza się montaż zestawów solarnych na ścianach budynków pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z właścicielem budynku.
Projekt a potem montaż kotłów c.o. na biomasę powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne budynków, a w szczególności tak należy dobrać kocioł aby jego gabaryty nie powodowały konieczności zmian konstrukcyjnych w budynku. Montaż wkładu kominowego należy wykonać bez naruszania konstrukcji komina z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa dokonując czyszczenia istniejącego kanału spalinowego z ewentualnym frezowaniem (dla zapewnienia możliwości osadzenia wkładu o właściwej średnicy) oraz zapewniając odpowiednią wentylację w pomieszczeniu kotłowni. Należy zastosować kominy do kotłów spalających biomasę odporne na korozję i działanie związków fluoru. Wkłady kominowe żaroodporne ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
Należy zaprojektować i wykonać instalację uziemiającą wkład kominowy.
Dopuszcza się konieczność wykucia i osadzenia ościeżnicy w trakcie montażu, demontażu pieca lub zbiornika buforowego. Koszt tych robót należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Instalacja
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na montażu zestawów solarnych do podgrzewania wody użytkowej oraz wymianie kotłów c.o. Roboty te mają być wykonane z materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy lub zakupionych przez Wykonawcę.
Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe (muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę).
Instalacja solarna oraz montaż kotłów c.o. powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, zapisami PFU, SIWZ, obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
I. Zestaw solarny powinien zawierać:

 • - Kolektory słoneczne,
 • - Uchwyty i konstrukcje wsporcze do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem (dachy o małym nachyleniu),
 • - Podgrzewacz (zasobnik) ciepłej wody użytkowej,
 • - Zespół pompowo-sterowniczy,
 • - Zespół naczynia zbiorczego przeponowego,
 • - Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną,
 • - Nośnik ciepła (płyn solarny).

II. Zestaw kotła c.o. na biomasę powinien zawierać:

 • - Kocioł c.o. opalany biomasą ( zrębki, pellet, brykiet, odpady drzewne, słoma) z możliwością awaryjnego spalania drewna bez konieczności zmiany palnika (wbudowany drugi ruszt).
 • - Wkład kominowy z blachy kwasoodpornej.
 • - Zbiornik buforowy c.o. o pojemności odpowiedniej do mocy dobranego pieca i zasobnik ciepłej wody.
 • - Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. oraz wężownicą solarną w zasobniku buforowym.
 • - Zespół pompowy wraz ze sterowaniem.
 • - Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną (jeśli wymagana) niezbędny do podłączenia wbudowanego pieca do istniejącej instalacji c.o. oraz zasobnika c.w.u.
 • - Zespół naczynia zbiorczego otwartego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem