• EKO-ENERGIA W GMINIE HANNA
  Ciepła woda za darmo
 • 265 instalacji w budynkach prywatnych
  7 instalacji w budynkach użyteczności publicznej
 • 5 pieców na biomasę w budynkach użyteczności publicznej
  Czysta energia

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne
Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poźn. zm.).
Z przepisów Ustawy z dnia 03.10.2008 r. Dz.U.2008.199.1227 O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poźn. zm.) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.
Inwestycja znajduje się na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków pn. „Dolina Środkowego Bugu” PLH 060003 oraz na obszarze Specjalnej Ochrony Siedlisk pn „Poleska Dolina Bugu” PLH 060032. należących do sieci obszarów NATURA 2000.
Gmina Hanna uzyskała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie odpowiednie zaświadczenie dot. obszarów Natura 2000, w którym stwierdzono, iż projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszary Natura 2000 znajdujące się w otoczeniu projektu. Tym samym uznano, iż przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.
Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Wszystkie urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z obowiązującymi normami.
Etap realizacyjny projektu będzie dotyczył wykonywania prac związanych z montażem kolektorów słonecznych na dachach lub ścianach istniejących budynków , montażem pozostałych urządzeń instalacji solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania wraz z armaturą wewnątrz budynków. Zatem zasięg oddziaływania tego etapu projektu na środowisko nie wykroczy poza granice budynków. Stąd jego oddziaływanie ograniczy się do wpływu na ludzi i ich zdrowie, którzy będą przebywać w budynkach w czasie wykonywania prac i może polegać na czasowym obniżeniu komfortu zamieszkania wskutek występowania zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego pracą urządzeń mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworów w ścianach, stropach). To niekorzystne oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą zakończenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko.
Etap eksploatacyjny projektu wykaże pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zastąpienia energii ze źródeł konwencjonalnych energią ze źródeł odnawialnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynków.

Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
Elementy instalacji solarnych usytuowane będą w budynkach stanowiących własność gminy lub osób fizycznych, do których gmina posiada prawo dysponowania na podstawie dokumentu własności bądź zgody pisemnej właściciela wyrażonej w zawartej z gminą umowie cywilno-prawnej. Kotły centralnego ogrzewania montowane będą w budynkach stanowiących własność gminy.
Liczba budynków prywatnych objęta projektem w poszczególnych miejscowościach Gminy Hanna wynosi 265. Liczba budynków użyteczności publicznej objętych projektem w poszczególnych miejscowościach Gminy Hanna wynosi 8.
Uwarunkowania w zakresie prawa budowlanego i planistyczno-przestrzenne
Budynki objęte inwestycją nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przystąpienie do realizacji robót w większości obiektów objętych projektem nie wymaga uzyskania pozwolenia, a jedynie zgłoszenia we właściwym organie tj. Starostwie Powiatowym we Włodawie.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Instalacje solarne
Zaprojektowana i wykonana każda instalacja solarna powinna zabezpieczyć zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania wody użytkowej w minimum 48% w skali całego roku.
Ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze od 55 do 60°C. – dla gospodarstw domowych.
Dla obiektów użyteczności publicznej ilość kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika c.w.u. należy określić uwzględniając liczbę pracowników/użytkowników/ uczniów, charakter placówki i zapotrzebowanie na c.w.u.
Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynkach o określonej liczbie użytkowników należy uwzględnić parametry kolektorów, położenie geograficzne (szerokość geograficzną), możliwą orientację i pochylenie kolektorów, długości przewodów.
Wykonawca projektując i wykonując montaż zestawów solarnych ma obowiązek zapewnić współdziałanie instalacji istniejącej do podgrzewania c.w.u. z instalacją solarną. Rozwiązanie to powinno być zawarte w projekcie. Użytkownik musi mieć zapewnioną c.w.u. w okresach niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających pracę kolektorów słonecznych.
Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
Zaprojektowane i wykonane rozwiązania w zakresie wymiany kotłów centralnego ogrzewania muszą współdziałać z instalacją C.O. oraz pokrywać zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku i ogrzania wody użytkowej w 100%.
Przy doborze mocy kotła centralnego ogrzewania należy uwzględnić ogrzewaną kubaturę budynku, aktualny stan techniczny budynku, zapotrzebowanie na c.w.u.. Pojemność zbiornika akumulacyjnego i podgrzewacza ciepłej wody użytkowej należy dostosować do mocy pieca, stanu technicznego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i zapotrzebowania na c.w.u.
Należy zastosować kotły opalane biomasą, czyli paliwami pochodzącymi z odnawialnych źródeł (tj. drewno, pellet i brykiety drzewne, zrębki, odpady drzewne, słoma). Wybór rodzaju kotła Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Inwestorem i użytkownikiem.
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Instalacje solarne
W zależności od liczby osób/użytkowników oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową liczba montowanych kolektorów słonecznych w poszczególnych instalacjach wg wstępnych (orientacyjnych) wyliczeń powinna wynosić od 2 do 10. Zamawiający wymaga aby pojedyncza instalacja była nie mniejsza niż 2 - kolektorowa.
Dla wstępnych (orientacyjnych) wyliczeń Zamawiający założył, że aby osiągnąć zakładane pokrycie zapotrzebowania solarnego należy przyjąć wskaźnik, że na każdą osobę, która stale korzysta z ciepłej wody, przypada około 0,9 - 1m2 powierzchni czynnej kolektora. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że standardowa powierzchnia kolektora płaskiego to około 1,8 - 2 m2 szacunkową ilość kolektorów w instalacjach w budynkach prywatnych Zamawiający wstępnie (orientacyjnie) określił następująco:

 • - 2 kolektory dla 1-4 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.200 l
 • - 3 kolektory dla 5-6 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.300 l
 • - 4kolektory dla 7-8 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.400 l
 • - 5 kolektorów dla 9-10 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.500 l

Na tej podstawie zostało oszacowane wstępnie zapotrzebowanie na instalacje solarne w budynkach prywatnych w następujących układach instalacyjnych:

 • - 2 kolektory – 132 instalacji,
 • - 3 kolektory – 105 instalacji,
 • - 4 kolektory – 25 instalacji,
 • - 5 kolektorów – 3 instalacje.

Dla budynków użyteczności publicznej przyjęto założenie, iż 1 kolektor będzie odpowiadał zapotrzebowaniu na c.w.u. w ilości 100 l/dobę, przy jednoczesnym założeniu, że pojedyncza instalacja solarna będzie nie mniejsza niż 2-kolektorowa. Dla 8 instalacji solarnych planowanych do wykonania w budynkach użyteczności publicznej tj:

 • - Szkoła Podstawowa w Holeszowie
 • - Szkoła Podstawowa w Dańcach
 • - Szkoła Podstawowa w Zaświatyczach
 • - Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach
 •  -Szkoła Podstawowa w Hannie
 • - Gimnazjum w Hannie
 • - Gminny Ośrodek Kultury w Hannie
 • - Urząd Gminy w Hannie

Zamawiający określił orientacyjną ilość kolektorów w budynkach użyteczności publicznej w liczbie 23 szt.
Zamawiający zatem przewiduje, że sumarycznie w ramach Projektu wymagane jest zainstalowanie minimum 717 kolektorów w 273 instalacjach i ilość ta nie może ulec zmniejszeniu.
Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania orientacyjnie podanych w programie funkcjonalno-użytkowym ilości kolektorów w poszczególnych instalacjach uwzględniając paramenty kolektorów, ich usytuowanie (pochylenie, orientację), położenie geograficzne, długości przewodów itp.
W przypadku, gdy wg obliczeń Wykonawcy założona ilość nie będzie wystarczająca dla wymaganego stopnia pokrycia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania wody użytkowej Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia ilości kolektorów do ilości zapewniającej wymagany stopień pokrycia zapotrzebowania, w ramach ceny podanej w ofercie.
Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
Zakres zamówienia dotyczący wymiany kotłów c.o. w 5 obiektach użyteczności publicznej, tj.

 • - Szkoła Podstawowa w Holeszowie
 • - Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach
 • - Szkoła Podstawowa w Dańcach
 • - Szkoła Podstawowa w Hannie
 • - Gimnazjum w Hannie

obejmuje:

 • - demontaż istniejących kotłów centralnego ogrzewania i zbędnej armatury,
 • - dobór kotła centralnego ogrzewania o mocy odpowiedniej do kubatury budynku oraz jego aktualnego stanu technicznego;
 • - dobór zbiornika akumulacyjnego (bufor wody kotłowej grzewczej) i podgrzewacza ciepłej wody użytkowej o pojemności dostosowanej do mocy kotła, stanu i wielkości budynku oraz stanu technicznego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;
 • - montaż wkładu kominowego z materiałów odpornych na korozję i przekroju , średnicy zgodnych z wytycznymi producenta kotła grzewczego
 • - podłączenie zaprojektowanego węzła cieplnego do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej;
 • - montaż zespołu pompowego ze sterowaniem i zasilaniem elektrycznym.

Dla projektu Zamawiający określił następujące wskaźniki realizacji:
Wskaźniki produktu:

 • - Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 273 szt.
 • - Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii słonecznej) -1,04 MW
 • - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy i biogazu – 5 szt.
 • - Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii z biomasy) – 0,45 MW

Wskaźnik rezultatu:

 • - Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (z energii słonecznej) – 1 905,13 GJ/rok

Wykonawca w wyniku realizacji zamówienia zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych wskaźników. Wartość mocy zainstalowanej Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu sukcesywnie w miarę postępu robót. Wartość mocy zainstalowanej powinna być podana w protokole odbioru częściowego robót. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenie sumarycznej mocy zainstalowanej i ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem